หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สลิลา  เศรษฐไกรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   28 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   02 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศและสอบปฏิบัตินักศึกษากายภาพบำบัด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกาา 2556
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  นิเทศและสอบปฏิบัตินักศึกษากายภาพบำบัด ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกาา 2556 ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลตะกั่วป่า โรงพยาบาลพังงา และโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับปรุงการสอนเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานทาง clinic

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การสอนเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานทาง clinic

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th