หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   15 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   18 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Grand Hilton Hotel, Seoul   จังหวัด  อื่น ๆ
  เรื่อง/หลักสูตร    2014 Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    26 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เป็นงานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ เช่น โรคไทรอยด์ ความผิดปกติของไขมัน ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง โรคเกี่ยวกับกระดูก โรคอ้วน ภาวะดื้ออินซูลิน โรคเบาหวาน มีการอธิบายกลไกและบทบาทของเนื้อเยื่อไขมันต่อการเกิดโรคทางเมแทบอลิก โรคอ้วน ภาวะดื้ออินซูลินและโรคเบาหวาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อ และความผิดปกติของเนื้อเยื่อไขมันที่มีผลต่อการเกิดภาวะดื้ออินซูลิน โรคเบาหวาน โรคในกลุ่มเมแทลิกซินโดรม โรคอ้วน รวมถึงปัจจัยและกลไกสำคัญในการควบคุมและการหลั่งอินซูลิน 

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับความผิดของระดับไขมันในเลือดซึ่งอาจเกิดความผิดปกติของเนื้อเยื่อไขมัน ซึ่งสามารถเหนี่ยวนำสู่การเกิดภาวะดื้ออินซูลิน โรคอ้วนและโรคเบาหวานได้

 พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th