หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   23 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยทักษิณ   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    26 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  งานครั้งนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”(Research Adds Value Leading to Economy and Education Advancement and Sustainability of Thai Society)

โดยมีการแบ่งกลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานวิชาการ แบ่งเป็น 10 Session
1.Session วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ชีววิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีผลิตสัตว์ อุตสาหกรรม เกษตร ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร และวิทยาศาสตร์ชีวภาพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.Session วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ เคมีปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องสำอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ วิศวกรรมเคมีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.Session ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ฟิสิกส์ ดารา ศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.Session คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารเครือข่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.Session วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์ ศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ฯ
6.Session การศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาบริหารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษพลศึกษา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
7.Session มนุษยศาสตร์ ประกอบด้วยนิเทศศาสตร์ ปรัชญา ภาษา วรรณกรรม นาฎกรรม ศิลปวัฒนธรรมและนิเทศศาสตร์ คติชนวิทยา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
8.Session สังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม รวมทั้ง รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9.Session เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชีและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
10.Sessionผลงานสร้างสรรค์ ประกอบด้วย จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม ศิลปะไทย Media Arts ศิลปะแนวคิดอินสตอลเลชั่น การแสดงดนตรี การประพันธ์เพลง ละคร การแสดงพื้นบ้าน นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์ร่วมสมัย และสื่ออื่นๆ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  โดยได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ใน Session วิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาธารณสุข พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทย์ ศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ฯ


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำรูปแบบการศึกษาวิจัยในหน่วยงาน องค์กร และชุมชน มาประยุกต์กับงานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th