หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   24 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อาเภอหาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจาปี 2557 “วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าว
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

1.การเสวนา/บรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote Lecture)

2. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)

3. การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster presentation)

4. การจัดนิทรรศการ (งานวิจัย งานสร้างสรรค์และศิลปวัฒนธรรม) (Exhibition)   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เผยแพร่ความรู้งานวิจัยในวงกว้าง และขยายองค์ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาศักยภาพการวิจัยทั้งทางด้านปริมาณและด้านคุณภาพ  ด้วยการวางแผนดำเนินการวิจัย และพัฒนาโครงร่างงานวิจัยพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th