หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บุษบรรณ  สุขกาญจน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   03 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    The 3rd CDD
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

การวิจัยและพัฒนายา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเครื่องสำอาง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  เรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่นำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนายาฯ รวมถึงศึกษาแนวคิดที่สร้างสรรค์ของนักวิจัยจากหลากหลายกลุ่มงานวิจัย มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยของตนเอง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th