หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   16 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   17 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การปฏิรูปการศึกษาเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ได้มีการประชุมการปฏิรูปการศึกษา ของสภาเภสัชกรรมร่วมกับทาง ศศภท. ทั้งนี้ได้มีการประชุม 2 วัน โดยในวันแรกได้เปิดนำโดยนายกสภาเภสัชกรรม ในทิศทางการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ หลังจากนั้น ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับ คุณลักษณะและสมรรถนะของเภสัชกรที่พึงประสงค์ ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นประธานหรือนายกสมาคมต่างๆจำนวนมากมายมาร่วมกันอภิปราย ในแง่มุมที่ตนเองมีความถนัด หลังจากนั้น ได้มีการประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดการเภสัชศาสตรศึกษา พร้อมกับตอบข้อซักถามจำนวนมาก และสุดท้ายในวันดังกล่าวได้มีการแบ่งกลุ่มย่อย เพื่อสัมมนาในหัวข้อ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ การจัดฝึกงานเภสัชกรรม และการสอบใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งให้เวลาน้อยจำอาจทำให้ไม่สามารถสรุปออกมาได้ในระหว่างการอภิปราย  วันต่อมาได้มีการนำเสนอผลการอภิปรายที่ได้จากเมื่อวานแล้วปิดการประชุม   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เนื่องจากเนื้อหาที่ได้จากการประชุมทั้งสองวัน ยังอาจมีความหลากหลายในการนำเสนอ ทำให้ต้องกลับมาทบทวนใหม่ถึงบทบาทของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อให้ วิชาชีพเดินหน้าต่อไปอย่างถูกทาง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับทราบแนวคิดจากหน่วยงานกลางและจากหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมาก แม้ว่าจะไม่ได้ข้อสรุปก็ตาม ซึ่งจะเป็นกลไกในการพัฒนาสำนักวิชาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th