หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิมล  บวรศุภศรี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   543    ถึงวันที่   543
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมแผนการดำเนินงาน คณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาโรงพยาบาล ปี 2557
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    16 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
   ข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมการประชุมกับตัวแทนจากทุกมหาวิทยาลัย โดยมีการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ ได้แก่ - รายงานการเงิน ทุนสนับสนุนจาก ศ.ศ.ภ.ท. - สรุปรายงานการจัดโครงการเภสัชศาสตร์ศึกษา โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - แนวทางการจัดประชุมโครงการเภสัชศาสตรศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนของคณาจารย์ โดยให้จัดการอบรมแก่คณาจารย์ทุกมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ bedsite teaching - รายงานผลการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลฝึกงานผ่านระบบออนไลน์ใ้ห้กับอาจารย์และผู้ดูแลระบบทุกมหาวิทยาลัย - การสำรวจแหล่งฝึกปฏิบัติงาน ปี 2557 - การปรับปรุงคู่มือการฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม โดยจัดแบ่งให้แต่ละมหาวิทยาลัยรับไปดำเนินการตามงานที่มีการฝึก - การฝึกงานระบบยาซึ่งจะเป็นการฝึกงานในระบบใหม่เพิ่มเติมจากเดิม การจัดทำคู่มือในการฝึกงานดังกล่าว รวมทั้งคณาจารย์ผู้รับผิดชอบในการฝึกงานระบบยา - ความร่วมมือของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพัฒนาแหล่งฝึกในการรับฝึกงานนักศึกษา โดยเฉพาะการฝึกงานเฉพาะทางสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ซึ่งจะต้องมีแผนพัฒนาการฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมที่ชัดเจน - การสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย โดยมีมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เพื่อร่วมกันพัฒนางาน - กำหนดการประชุมครั้งต่อไป 31 ก.ค.- 1 ส.ค.2557 ให้มีการประชุม 3 ครั้ง/ปี

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรู้มาพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติงานของ ม.วลัยลักษณ์ และแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล ร้านยา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - สร้างเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในเขตภาคใต้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - พัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ และเภสัชกรแหล่งฝึกฯ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th