หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิทยา  อานามนารถ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   08 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   08 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    องค์ความรู้พื้นฐานและประยุกต์ของโรคปรสิตและปรสิต ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว 2555)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  นำเสนองานวิจัยเรื่อง Detrimental effect of water submersion of stools on development of Strongyloides stercoralis

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สร้างเครือข่ายวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  รีบเผยแพร่งานวิจัยที่ค้างคา และดำเนินการวิจัยการควบคุมโรคพยาธิปากขอโดยเร่งด่วน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th