หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   06 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   08 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มอ   จังหวัด  ภูเก็ต
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 5th International Conference on Natural Product for Health an
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    08 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เป็นเวทีนำเสนองานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้นักวิจัยและบัณฑิตศึกษาได้พบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ประยุกต์ใช้ทักษะเกี่ยวกับการตรึงเซลล์เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้งาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เขียนโครงการวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0471 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th