หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   04 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    The 3rd Current Drug Development International Conference
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

นำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ Poster Presentation เรื่อง Formulation development of microemulsion containing Glochidion wallichianum leaf extract นอกจากนี้ยังได้รับฟังผลงานวิชาการด้านการพัฒนายาทั้งจากสมุนไพรและ biotechnology รวมถึงการพัฒนา drug delivery system หลากหลายรูปแบบ

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- วิธีการพัฒนาระบบนำส่งยา เครื่องมือที่ใช้ และระเบียบวิธีวิจัย

- ทราบแนวทางการเพิ่มปริมาณสารสกัด การวิเคราะห์ฤทธิ์สารสำคัญ ทางด้านสมุนไพร  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - การพัฒนาระบบนำส่งยารูปแบบ nanofiber mats และ gene delivery

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th