หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   07 พ.ค. 2557    ถึงวันที่   07 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การเป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    08 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  การเป็นประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนางสาวนริศรา แก้วมณี นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (เคมีอนินทรีย์) ในหัวข้อเรื่อง การสังเคราะห์ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารอนุพันธ์ Aza-stilbene ในวันที่  7 พ.ค. 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ.ห้อง CH.503 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้รับความรู้และคำแนะนำในเรื่องการสังเคราะห์ ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารอนุพันธ์ Aza-stilbene จากผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่นๆ ที่มาเป็นกรรมการสอบ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สร้างเครือข่ายงานวิจัยในอนาคตและเป็นการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างสาขาวิชาเคมี และเภสัชฯ จาก ม.สงขลานครินทร์ และ ม.วลัยลักษณ์พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0463 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th