หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรรถวดี  แซ่หยุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   04 พ.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   จังหวัด  กระบี่
  เรื่อง/หลักสูตร    The 3rd Current Drug Development International Conference
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    07 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

งานประชุมวิชาการ The 3rd Current Drug Development Ineternational Conference เป็นงานประชุมทางเภสัชศาสตร์ระดับนานาชาติ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนายาและระบบนำส่งยา ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ การควบคุมคุณภาพ เทคโนโลยีเภสัชกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์จากหลายประเทศ

อ.ดร.อรรถวดี  แซ่หยุ่น ได้นำเสนอผลงานวิชาการรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Formulation development of sunscreen cream containing silk cocoon extract

และในงานประชุมนี้มีการเชิญ Keynote speaker และ Invited Speaker มาบรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. Straterigies to overcome multiresistant bacterial pathogens and cancer cells : Prof.Dr.Micheal Wink
 2. Assessment of Brugia malayi thymidylate synthase as a potential drug target : Assist.Prof.Dr.Bhutorn Canyuk
 3. Structure function of type III polyketide synthase : Prof.Dr.Hiroshi Noguchi
 4. The hardwood of Dalbergia parviflora: the golden pot of bioactive flavonoids and isoflavonoids : Assoc.Prof.Dr.Wanchai De-Eknamkul
 5. Glycopolymers and Glyco-Nanogels for gene therapy : Assoc.Prof.Dr.Ravin Narain
 6. Advance drug delivery to the lung: oportunity for tuberculosis treatment : Assoc.Prof.Dr.Teerapol Srichana
 7. Natural product from fungi : Assoc.Prof.Dr.Kenji Watanabe
 8. Mitragynine biosysthesis in Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth : Assoc.Prof.Dr.Juraithip Wungsintaweekul
 9. Quality management of herbal medicinal products (HMP) : Pof.Dr.Adeheid Brantner
 10. Preparation of active constituents-rich herbal extracts : Assoc.Prof.Dr.Pharkphoom Panichayupakaranant
 11. Desigh, synthesis and drug development with organocopper and microwave chemistry : Dr.Nopporn Thassana


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
 1. ได้รับความรู้ทางเภสัชศาสตร์ที่ทันสมัย ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนได้
 2. มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความร่วมมือกับนักวิจัย ในงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นยาและเครื่องสำอาง
 3. ได้รับประสบการณ์การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดประชุมของกลุ่มวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  
 1. พัฒนางานวิจัยจากแนวคิดที่ได้รับจากการประชุมวิชาการ และใช้ในการเรียนการสอน
 2. สร้างความร่วมมือในการร่วมเป็นผู้จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับกลุ่มวิจัยต่างๆ


พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0466 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th