หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   22 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   25 เม.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การพัฒนาคุณภาพงานบริการกายภาพบำบัด หัวข้อ การดูแลผู้ป่วย COPD & Pulmonary rehabilitation
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    06 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

วิทยากรหลัก ได้แก่ รศ.ดร.พญ.เบญจมาศ ช่วยชู จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และ Prof.Dr.Rik Gosselink จาก Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, KU Leuven, Belgium ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย COPD โดยเน้นสหวิชาชีพ ดูแลผู้ป่วยในทุกด้านครอบคลุมทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย โดยเฉพาะ Pulmonary rehabilitation ซึ่งนักกายภาพบำบัดมีบทบาทสำคัญ อธิบายขั้นตอนในตรวจประเมินต่างๆซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนการให้โปรแกรมการออกกำลังกาย หรือโปรแกรมการรักษา ฟื้นฟูอื่นๆ วิทยากรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ setting pulmonary rehabilitation center และระบบการบริการ ตลอดจนประสิทธิผลของการรักษาที่เกิดขึ้นของทั้งสอง center ซึ่งเป็นที่น่าสนใจและน่านำมาประยุกต์ใช้กับโรงพยาบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ ม.วลัยลักษณ์เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงการดูแลผู้ป่วยใน ICU ซึ่ง early ambulation and rehabilitation มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน วิชากายภาพบำบัดในระบบหายใจ และนำความรู้มาพัฒนางานบริการวิชาการและงานวิจัยได้ในส่วนของการดูแลผู้ป่วย COPD และ Pulmonary Rehabilitaion  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

สร้างสรรงานบริการวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th