หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   21 เม.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการศึกษากายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2557
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

มีการประชุมเพื่อติตามความคืบหน้าในการดำเนินงานและสานต่อกิจกรรมของสภาสถาบันฯ ดังนี้

  1. ผลการประกาศรางวัลนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 โดยนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ นายมาลิก สุระ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
  2. โครงการผลิตนักกายภาพบำบัดเพิ่มจากสถาบันพระบรมราชนก ขอระงับไปก่อนจนกว่าจะสามารถอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลได้
  3. โครงการจัดอบรมหลักสูตรกายภาพบำบัดเฉพาะทาง 4 เดือน ทางสภากายภาพบำบัดได้กำหนดกรอบการเปิดหลักสูตรมาให้ ทางสภาสถาบันฯจะร่วมกันดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรกลาง
  4. การกำหนดโควต้านั่งเรียน ที่ประชุมมีการเสนอให้แต่ละมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และให้โควต้านักศึกษาที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่บริการของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในกับนักศึกษาในท้องถิ่น
  5. โครงการพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดการสอนทางคลินิกแก่อาจารย์นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก (CI) ที่ประชุมเสนอ โครงการ "จิตตปัญญาศึกษากับการสอนนักศึกษาข้างเตียง" ซึ่งจะทำการนำร่องโดยจัดโครงการให้กับผู้บริหารและอาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัดก่อน ซึ่งจะกำหนดวัน เวลา อีกครั้งหนึ่ง
  6. โครงการ PT diagnosis เพื่อที่จะสร้างมาตรฐานในการวินิจฉัยทางกายภาพบำบัดกำลังอยู่ในการปรับแก้โครงการฯ
  7. การจัดทำฐานข้อมูลแหล่งฝึกงานและอาจารย์นักกายภาพบำบัดผู้คุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนักศึกษา ได้ดำเนินการแล้ว มีข้อมูลของแต่ละสถาบันอยู่ที่ส่วนกลาง
  8. การพิจารณาโลโก้สภาสถาบันการศึกษาจัดทำแล้วเสร็จ เลือกรูปแบบแล้ว
  9. กำหนดการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพในปีการศึกษา 2557 และ 2558 เสนอให้กำหนดสอบสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในปี 2556 รอบ 2 ในเดือน ก.ค. 2557 รอบ 3 ในเดือน พ.ย.2557 รอบพิเศษในเดือน  ก.พ. 2557 ส่วนนักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2557 ให้สอบรอบแรกในปลายเดือน มิ.ย. 2558 ซึ่งนักศึกษาม.วลัยลักษณ์ที่จบการศึกษาในปีนี้ จะไม่สามารถสอบได้ทันในการสอบในรอบนี้ ทั้งนี้กำหนดการทั้งหมดส่งไปให้สภากายภาพบำบัดพิจารณาเพื่อประกาศอีกครั้ง


   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาดำเนินการเข้ากับหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th