หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ดูงาน       เมื่อวันที่   03 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   11 เม.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    ดูงานการดำเนินงานการบริหารคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล และดำเนินการเพื่อสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เรียนรู้การบริหารงานทางวิชาการของคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการเป็นหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ และดำเนินการเพื่อสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล 

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

เรียนรู้กระบวนการบริหารงานทางวิชาการซึ่งมีองค์ประกอบที่หลากหลาย และนำมาปรับใช้กับการบริหารงานหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานวิชาการของคณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล มาปรับใช้ให้เข้ากับ สาขากายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th