หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อโนมา  สันติวรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 มี.ค. 2557    ถึงวันที่   28 มี.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะกายภาพบำบัด ม.มหิดล   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    02 พ.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง "Effects of exercise intensity on lipid and carbohydrate oxidation in post-exercise recovery period in lean and obese male subjects" จากนั้นแก้ไขเล่มวิทยานิพนธ์ส่งคณะกรรมการสอบฯ และดำเนินการตามขั้นตอนการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  
  • นำความรู้ที่ได้จากการเรียนและการทำงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆในหลักสูตรกายภาพบำบัด เช่น การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย กายภาพบำบัดในกลุ่มเฉพาะสภาวะ โครงการการศึกษาวิจัยทางกายภาพบำบัด สัมนาทางกายภาพบำบัด เป็นต้น
  • นำความรู้และกระบวนการมาพัฒนาโครงการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ได้ทำมา ได้แก่ การออกกำลังกายในภาวะอ้วน รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมัน เป็นต้น  
  • นำความรู้ไปบริการวิชาการสู่สังคมต่อไป


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

พัฒนาความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่ได้ให้เพิ่มมากขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th