หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   21 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   25 เม.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย   จังหวัด  อุดรธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 38 สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ “เทคนิคการแพทย์กับการมีส่วนร่วม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    28 เม.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

- ร่วมแสดงความยินดีกับนักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ ปี 2557 ได้แก่ รศ.ทนพญ.พรรณี พิเดช ศ.ดร.ทนพ.เพทาย เย็นโสมนัส และ ทนพญ.อาภรณ์ หงษ์ยันตรชัย

หัวข้อที่น่าสนใจ มีดังนี้

- บรรยาย และแสดงทัศนะเรื่องบทบาทหน้าที่ของนักเทคนิคการแพทย์ ในระบบสุขภาพของประเทศไทยจากทั้ง นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ 8 กระทรวงสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพจากโรงพยาบาล และหน่วยงานต่างๆ โดยสรุปคือ นักเทคนิคการแพทย์ต้องนอกจากจะมีต้องเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพอย่างสมำเสมอแล้ว ยังต้องทันต่อเทคโนโลยีที่สามารถนำมาพัฒนางาน และต้องมีความรู้การการจัดการห้องปฏิบัติการเช่นการยบริการกำลังคน การจัดซื้อ ที่ต้องทำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้หน่วยงาน ประชาชน ได้รับประโยชน์สูงสุดในการรักษาพยาบาล

-การแปลผลการตรซ๗ cbc จากเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ โดย อ.ดร.ธัญญารัตน์ จอมแก้ว  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องจากในปัจจุบันการตรสวจ cbc นั้นแทบทุกห้องปฏิบัติการนั้นใช้เครื่อง atuotmate ดังนั้นนักเทคนิคการพทย์เองต้อง ทราบหลักการของเครื่องวิเคราะห์ ทราบศักยภาพ และรูปแบบการรายงานผลของแต่ละเครื่อง เพื่อให้ เราสามารถนำเครื่องมือมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ลดระยะเวลาการงาน และเพิ่มความถูกต้องของการตรวจด้วยเครื่องมือ โดยเน้นการดู flag และ histrogram รายงานโดยเครื่องอัตโนมัติ

-  Vector-borne diseases in the changing environments โดย รศ.ดร.ชำนาญ อภิวัฒนศร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึง มนุษย์ที่เป็นสาเหตุหลักการของการเกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโลก เป็นสาเหตุสำคัญของการโรคติดเชื้อ ซึ่งโรคที่ควบคุมยากได้แก่โรคที่มีพาหะนำโรค ซึ่งจะเกิดได้ทั้งแบบ emerging  และ rewmerging disease ในฐานะนักเทคนิคการแพทย์ เราต้องเตรียมความพร้อมในการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นดังกล่าว ซึ่งแน่นอนจะมีการแพร่กระจายได้รวดเร็วกว่าในอดีต เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th