หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   03 เม.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   Kasetsart University, Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok,    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014,“Bridging ASEAN Biochemical
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 เม.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

Program; Plenary lecture

-Genomic Profiles of Asian-Endemic Cancers
- Aberrant Glycosylation Associated with Cholangiocarcinoma: Discovery of Novel Biomarkers
-Recent Advances in Liver Fluke Induced Cholangiocarcinoma
-Peptide Synthesis by Microwave Technique

Session Topics:

-Proteins, Enzymes and Proteomics

-Molecular Genetics and Genomics

-Molecular Aspects of Diseases and Therapeutic Targets

-Food, Biotechnology and Agricultural Biochemistry

-Bioactive Molecules, Metabolism and Metabolomics

-Bioinformatics and Computational Biochemistry

-Biochemical Toxicology and Environmental Biology

-Bioenergy   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำมาพัฒนางานวิจัย โดยใช้วิทยาการ องค์ความรู้ที่พัฒนาและทันต่อเหตุการณ์

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการวิจัยเพื่อบัณฑิตศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th