หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  บงกชกร  พลไชย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   31 มี.ค. 2557    ถึงวันที่   04 เม.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    Research methodology I แบบ Self-directed Learning
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    23 เม.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

Session 1.1 Evidence-based medicine และงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในการให้บริการ Examples of Research to Promote Rational Drug Use โดย ผศ. นพ. พิสนธิ์ จงตระกูล 

Session 1.2 Panel discussion: วิจัยในงานเภสัชกรรมจากหลากมุมมองของ เภสัชกร  โดย ภญ. วิมล อนันต์สกุลวัฒน์  ภญ. วิชชุนี พิตรากูล

 Session 1.3 บทน างานวิจัย: การพัฒนาหัวข้อ/ค าถามงานวิจัย วัตถุประสงค์  การพัฒนาตัวแปร การตั้งสมมติฐาน และ กรอบแนวคิดงานวิจัย I  โดย อ. ดร. ภญ. ชิดชนก เรือนก้อน 

 Session 1.4 ฝึกปฏิบัติการ: การพัฒนาหัวข้องานวิจัย พัฒนาตัวแปร  การตั้งสมมติฐาน กรอบแนวคิดงานวิจัย

Session 2.1 รูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ I  โดย อ. ดร. ภญ. เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ 

Session 2.2 รูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ II  โดย อ. ดร. ภญ. เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์

Session 2.3 ฝึกปฏิบัติการ: รูปแบบงานวิจัย I 
 
Session 2.4 ฝึกปฏิบัติการ: รูปแบบงานวิจัย II


Session 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  โดย ผศ. ดร. ภญ. หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล 

Session 3.2 ฝึกปฏิบัติการ: ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 Session 3.3 วิพากษ์งานวิจัย I โดย ผศ. ดร. ภก. สุระรอง ชินวงศ์ 

 Session 3.4 ฝึกปฏิบัติการ: วิพากษ์งานวิจัย II 

Session 4.1 การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิจัยและการรวบรวมข้อมูล   โดย อ. ดร. ภก. พักตร์วิภา สุวรรณพรหม

Session 4.2 การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิจัยและการรวบรวมข้อมูล

Session 4.3 หลักการพื้นฐานทางสถิติ I โดย อ. ดร. ภญ. ชิดชนก เรือนก้อน 

 Session 4.4 หลักการพื้นฐานทางสถิติ II โดย ผศ. ดร. ภญ. รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์

Session 5.1 งานวิจัยเชิงคุณภาพ I  โดย ผศ. ภก. ยงยุทธ เรือนทา 

Session 5.2 ฝึกปฏิบัติการ: การวิพากษ์งานวิจัยเชิงคุณภาพ

ession 5.3 จริยธรรมงานวิจัย I  โดย ผศ .ดร. ภญ. ศิริตรี สุทธจิตต์ 

 Session 5.4 จริยธรรมงานวิจัย II โดย ผศ. ดร. ภญ. หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

- องค์ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยและแนวทางในทำการปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ในหัวข้อต่างๆ

- ทักษะที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยในหัวข้อต่างๆ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย เพื่อพัฒนาการสอนนักศึกษา โดยเฉพาะในการทำปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม

- แนวทางในการพัฒนางานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- นำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th