หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   17 เม.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเทคนิคการแพทย์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดทำคู่มืองานธนาคารโลหิต
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 เม.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  การประชุมเพื่อระดมสมองและจัดทำคู่มืองานธนาคารโลหิต ของสภาเทคนิคการแพทย์ ได้มีส่วนร่วมโดยการทำหน้าที่เป็นคณะทำงานการจัดทำคู่มือ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  จากการจัดทำคู่มือดังกล่าวทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมในการทำงานทางธนาคารเลือด และหากได้คู่มือเล่มนี้มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ก็จะเป็นประโยชน์กับอาจารย์และนักศึกษาเพื่อใช้เป็น guildline ในการดำเนินงานทางธนาคารเลือด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

หากจัดทำคู่มือเสร็จสิ้นก็สามารถใช้คู่มือดังกล่าวมาเป็น guildline ในการจัดเรียนการสอนทางธนาคารเลือดให้กับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ได้ในอนาคตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th