หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สุวิมล  บวรศุภศรี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   543    ถึงวันที่   543
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก Research Methodology I
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    09 เม.ย. 2557


  เนื้อหา ?
   มีการบรรยายเนื่อหาการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน และเพื่อค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเภสัชกรรม ความรู้พื้นฐานในกระบวนการวิจัย รวมทั้งการทำงานวิจัยทางคลินิก การพัฒนางานวิจัย การทำวิจัยในรูปแบบต่างๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หลักการพื้นฐานทางสถิติ นอกจากนั้นยังมีการเรียนเรื่อง Evidence-based medicine และงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ในการให้บริการ การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิจัยและการรวบรวมข้อมูล การวิพากษ์งานวิจัย และจริยธรรมงานวิจัย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  - เพิ่มองค์ความรู้พื้นฐานในกระบวนการวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ในด้านเภสัชศาสตร์ - เพิ่มความมั่นใจในการทำงานวิจัย - มีทักษะในการเขียนโครงการวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย เพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  - เป็นแนวทางในการริเริ่มทำงานวิจัย - สามารถให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาในโครงการวิจัยสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th