หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   31 มี.ค. 2557    ถึงวันที่   04 เม.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จังหวัด  เชียงใหม่
  เรื่อง/หลักสูตร    research methodology I
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 เม.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

มีการบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับงานวิจัยทางคลินิก เช่น การพัฒนางานวิจัย รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประยุกต์ใช้เครื่องมือ หลักการพื้นฐานทางสถิติ ฯลฯ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

-เพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อรองรับการปฏิบัติภาระงานตามภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน

-มีความรู้ ทักษะ และความมั่นใจในการทำวิจัยเพิ่มขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  เป็นแนวทางในการริเริ่มการทำงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th