หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  นุชจรี  จีนด้วง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   01 เม.ย. 2546    ถึงวันที่   03 เม.ย. 2546
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงแรมรามาการ์เดน    จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014: bridging ASEAN Biochemical
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    08 เม.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

งานประชุมเชิงวิชาการ The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014: bridging ASEAN Biochemical Research Communities เป็นงานประชุมที่มีการนำเสนอผลงาน ความก้าวหน้าทางงานวิจัยในสาขาชีวเคมีและชีวโมเลกุลของประเทศในกลุ่มอาเซียน ทั้งนี้องค์ความรู้จากงานวิจัยสามารถนำไปสู่การใช้สำหรับการวินิจฉัยโรค การปรับปรุงพืชเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจให้มีคุณค่าและนำไปสู่การเพิ่มรายได้เข้าประเทศมากยิ่งขึ้น

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การเข้าร่วมประชุมทำให้ได้มีโอกาสเห็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้ในงานวิจัยทางด้านโมเลกุล เช่น Next generation sequencing, real time PCR ทำให้เป็นแนวทางที่ดีสู่การนำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้เพื่อการพัฒนางานวิจัยมากยิ่งขึ้น  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำไปสู่การพัฒนาเทคนิคการตรวจทางพันธุกรรมที่มีความง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงในการตรวจปัจจัยทางพันธุกรรมในตัวอย่างจำนวนมากได้ต่อในอนาคต 

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th