หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มานิตย์  นุ้ยนุ่น   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   02 เม.ย. 2557    ถึงวันที่   03 เม.ย. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference 2014
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    04 เม.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  

Topics:

Proteins, Enzymes and Proteomics
Molecular Genetics and Genomics
Molecular Aspects of Diseases and Therapeutic Targets
Food, Biotechnology and Agricultural Biochemistry
Bioactive Molecules, Metabolism and Metabolomics
Bioinformatics and Computational Biochemistry
Biochemical Toxicology and Environmental Biology
Bioenergy   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถประยุกต์แนวคิด เทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้ในการศึกษาวิจัยได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การศึกษาวิจัยที่เน้นในระดับความต้องการของท้องถิ่นหรือพื้นที่

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th