หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธิดา  โสตถิโยธิน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 มี.ค. 2557    ถึงวันที่   05 มี.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มวล.   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ผลัด 0
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    01 เม.ย. 2557


  เนื้อหา ?
  นิเทศการฝึกปฏิบัติงาน ได้แก่ การฝึกปฏิบัติงานปฐมภูมิ (รพ.ดำเนินสะดวก) และการฝึกปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค (สสจ.สมุทรสงคราม สสจ.นครสวรรค์ สสจ.นครนายก สสจ.จันทบุรี และสสจ.ระยอง)

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แนวทางและรูปแบบการฝึกปฏิบัติงาน

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

1. คู่มือ สสจ.เป็นทฤษฎีมากเกินไป อาจต้องปรับให้เหมาะแก่การฝึกมากกว่านี้

2. การฝึกปฏิบัติงาน สสจ.ในแต่ละที่มีกิจกรรมแตกต่างกัน ขึ้นกับธรรมชาติของงานในแต่ละพื้นที่

3. กิจกรรมการฝึก สสจ. ในแต่ละช่วงปี มีกิจกรรมแตกต่างกัน

4. บางพื้นที่ไม่ได้ทำ single window

5. อาจจำเป็นต้องมีการปฐมนิเทศแหล่งฝึกก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อทำความเข้าใจในเนื้อหาการฝึกงานให้ชัดเจนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th