หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   26 มี.ค. 2557    ถึงวันที่   28 มี.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจวินิจฉัยพยาธิลำไส้ที่ก่อให้เกิดโรคและฉวยโอกาส
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    30 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เป็นการอบรมและฝึกปฏิบัติการวินิจฉัยเชื้อพยาธิทางห้องปฏิบัติการเช่น การตรวจหาโปรโตซัวและหนอนพยาธิด้วยวิธี direct smear, concentration รวมถึงการตรวจหา opportonistic protozoa ด้วยวิธีย้อมสีพิเศษ เช่น modified acid fast, gramchromatope

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

สามารถนำความรู้ทั้งหมดมาสอนนักศึกษาและเพิ่มความเชี่ยวชาญให้กับตนเอง  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำไปใช้ในการสอนและการวิจัยต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th