หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ทัศณุ  เรืองสุวรรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมเชิงปฏิบัติการ       เมื่อวันที่   09 ก.พ. 2557    ถึงวันที่   10 ก.พ. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การฝึกอบรมพัฒนาหน่วยงานฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  การฝึกอบรมพัฒนาหน่วยงานฝึกอบรม ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  โดยเน้นเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการให้บริการ แนวทางการปฏิบัติ และการขยายงานบริการด้านการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวงฯ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  หลักเกณฑ์ในการให้บริการ แนวทางการปฏิบัติ และการขยายงานบริการด้านการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวงฯ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  หลักเกณฑ์ในการให้บริการ แนวทางการปฏิบัติ และการขยายงานบริการด้านการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวงฯ ที่ประยุกต์กับการให้บริการของหน่วยบริการ OHSEC-WU

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th