หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ดวงใจ  ผิวคำ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   17 มี.ค. 2557    ถึงวันที่   21 มี.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   คณะเทคนิคกาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด  ขอนแก่น
  เรื่อง/หลักสูตร    การตรวจสเมีย์เลือดและความสัมพันธ์ทางคลินิก
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการตรวจเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะเซลล์ที่ปกติและผิดปกติที่ตรวจพบได้ในสเมียร์เลือดและวิเคราะห์ความสอดคล้องของพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้ค่าการตรวจนับจากเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติกับผลการตรวจจากสเมียร์เลือด รวมถึงได้ศึกษาและประเมินผลการตรวจต่างๆเหล่านี้กับความสัมพันธ์กับอาการทางคลินิกของผู้ผ่วยเพื่อนำไปสู่การตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้องและดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือด   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการตรวจสเมียร์เลือดรวมถึงฝึกทักษะการประเมินผลการตรวจสเมียร์เลือดกับความสัมพันธ์กับค่าการตรวจวัดที่ได้จากเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติรวมถึงความสัมพันธ์กับอาการทางคลินิก ซึ่งความรู้และประสบการ์เหล่านี้สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาทางโลหิตวิทยา กรณีศึกษาทางพยาธิวิทยาคลินิกได้  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาทางโลหิตวิทยา รวมถึงพัฒนางานวิจัยได้

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th