หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  ศรีหมอก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   10 ก.พ. 2557    ถึงวันที่   13 ก.พ. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สหกิจศึกษา   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานสหกิจศึกษา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    19 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  นิเทศงานสหกิจศึกษา ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่  กองสุขาภิบาล สำนักอนามัย กทม. และกองสุขาภิบาล สำนักอนามัย กทม.

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

โดยส่วนใหญ่นักศึกษารับผิดชอบงานทางด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น การสุขาภิบาลอหาร การตรวจวัดสิ่งแวดล้อม  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  นำมาปรับให้เข้ากับการเรียนการสอน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0456 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th