หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรทัย  นนทเภท   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   10 มี.ค. 2557    ถึงวันที่   14 มี.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   PATH ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านใน 34 จังหวัด กิจกรรมฝึกอบรมหลัก (
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ได้เรียนรู้ว่า “PATH” เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับวัยรุ่น โดยจัดให้มีคู่มือสอนเรื่องเพศศึกษาให้กับวัยรุ่น ในโรงเรียน (ม.1 ถึง ม.6) โดยเป้าประสงค์ในการสอนให้เด็กวัยรุ่นมีความสนุก ในการเรียนรู้และเกิดพลังอยากที่จะเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ (Fun, Learn, & Inspire) ใช้วิธีการเรียนรู้แบบนำประสบการณ์และลงมือปฏิบัติจริง จากนั้นวิเคราะห์ผลการเรียนและสรุปส่งที่จะนำไปใช้หรือนำไปต่อยอด ซึ่งใช้หลักการเรียนรู้ของ David Kolb (1984)

 

                ดังนั้นในการสอนเด็กวันรุ่น จะต้องให้ทำกิจกรรม/นำประสบการณ์ (Do-Experience) ต่อไปสะท้อนการเรียนรู้ที่ได้ (Reflection) หลังการสะท้อนอาจเติมเต็มข้อมูลใหม่/ความรู้ใหม่ แล้วมาคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป (Analysis/Synthesis) อาจเพิ่มเติมข้อมูลใหม่อีก จะจบด้วยการนำไปประยุกต์ใช้ (Apply) และวนเข้าวงจรเดิมตั้งแต่เริ่มแรก ทำกิจกรรมหรือนำประสบการณ์มาเรียนรู้ต่อไป

                ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้นี้ ครู หรือผู้ดำเนินการ /กระบวนกร ต้องมีทักษะในการโค้ช (Coach) ซึ่งในการเป็นโค้ชที่ดีต้องมีทักษะสำคัญคือการฟังและการตั้งคำถาม การฟังที่ดี ต้องเปิดใจรับฟัง ฟังด้วยความเต็มใจมีปฏิกิริยาที่ไม่ทำให้ผู้พูดรู้สึกอึดอัดที่จะเล่าหรือพูดปรึกษา และต้องจับประเด็นแล้วต่อยอดให้ได้ ส่วนทักษะการตั้งคำถามต้องเป็นคำถามที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ จากการเทียบเคียงประสบการณ์ กระตุ้นให้ทบทวนสิ่งที่ได้ทำ /ได้เรียนรู้และจะนำไปปฏิบัติ โดยกระตุ้นให้คิดและหาคำตอบได้เอง คำถามจะต้องเป็นคำถามเปิด

                สำหรับการเรียนการสอนเพศศึกษา ตามแนวคิดเพศศึกษารอบด้าน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคือ 1) พัฒนาการของมนุษย์ (human development) 2) สัมพันธภาพ (relationship) 3) ทักษะส่วนบุคคล (personal skill) 4) พฤติกรรมทางเพศ (sexual behavior) 5) สุขภาพทางเพศ (sexual health) และ 6) สังคมและวัฒนธรรม (social and culture)

                พัฒนาการของมนุษย์ (human development) ประกอบด้วย สรีระร่างกายที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ การเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ภาพลักษณ์ต่อร่างกาย และเป็นตัวตนทางเพศและรสนิยมทางเพศ

                สัมพันธภาพ (relationship) ประกอบด้วย ครอบครัว มิตรภาพ ความรัก การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (ของคนสองคน)  การแต่งงานและการใช้ชีวิตร่วมกัน และการเลี้ยงดูลูก

                ทักษะส่วนบุคคล (personal skill) ประกอบด้วย การให้คุณค่า การตัดสินใจ การสื่อสาร การแสดงความคิดและความต้องการ ความรู้สึกของตนเอง การต่อรอง และการหาความช่วยเหลือ

                พฤติกรรมทางเพศ (sexual behavior) ประกอบด้วย ชีวิตทางเพศ การช่วยตัวเอง การแสดงออกในเรื่องพฤติกรรมทางเพศต่อกัน การละเว้น การตอบสนองทางเพศของมนุษย์ จินตนาการและการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

                สุขภาพทางเพศ (sexual health) ประกอบด้วย การคุมกำเนิด การทำแท้ง การติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเชื้อเอชไอวี การล่วงเกินทางเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์

                สังคมและวัฒนธรรม (social and culture) ประกอบด้วย เพศและสังคม บทบาททางเพศ เพศและกฎหมาย เพศและศาสนา ความหลากหลาย เพศและศิลปะ และเพศและสื่อ

                ในการจัดคู่มือการเรียนรู้จัดตามวัยของผู้เรียน (ม.1 ถึง ม. 6) ดังนั้น การให้ความรู้หรือคำปรึกษากับครู และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ผ่านการเรียนรู้มาแล้ว เป็นกลุ่มมีประสบการณ์ทำจริง ใช้ชีวิตในด้านเพศศึกษานี้จริงๆ ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ จึงเป็นการจัดการที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (learner-centered) และในการเรียนรู้ต้องทำให้เกิด 1) ผู้เรียนรู้สึกสบาย/ปลอดภัยในบรรยากาศการเรียนรู้ (safety) 2) เคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นคน (respect) ไม่คุกคาม ไม่ตัดสินคำตอบ ยิ้มและสบตา 3) ให้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับตัวเอง (relevancy) 4) เป็นประโยชน์ นำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที (immediately) 5) มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ (engagement) และ 6) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ (inclusion) สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และอดทนฟังคนที่คิดเห็นแตกต่าง หรือสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจ   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สิ่งที่ได้จากการไปประชุม คือเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้แบบลงมือทำและใช้ประสบการณ์เดิม ต่อเติมความความรู้ให้เกิดมีขึ้นใหม่และนำไปใช้ต่อๆไป ได้เทคนิคการเป็นโค้ช การฟังที่มีประสิทธิภาพ และการตั้งคำถามที่กระตุ้นให้ผู้เรียนคิดจนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้งความรู้ในเรื่องเพศศึกษารอบด้าน ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

นำวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ PL มาใช้และดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียนพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th