หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ชุติมา  จันทรัตน์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 มี.ค. 2557    ถึงวันที่   10 มี.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.เขาชัยสน รพ.จะนะ รพ.กระแสสินธุ์ รพ.ปากพนัง สสจ.สงขลา   จังหวัด  พัทลุง
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษา ปี 6 (ปฐมภูมิ และคุ้มครองผู้บริโภค)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  เมื่อวันที่ 3-4, 5 และ 10 มีนาคม 2557 ดิฉันและอาจารย์บุษบรรณ สุขกาญจน์ ได้เดินทางไปนิเทศการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 6 สำหรับการฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ และการคุ้มครองผู้บริโภค ณ รพ. 4 แห่ง คือ รพ.เขาชัยสน รพ.จะนะ รพ.กระแสสินธุ์ รพ.ปากพนัง และ สสจ. 1 แห่ง คือ สสจ.สงขลา โดยมีนักศึกษาฝึกงานแห่งละ 2 คน ได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ประจำแหล่งฝึก และนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการฝึกงานของนักศึกษาแต่ละแห่ง ทำให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานทั้งวิชาการและพฤติกรรม สามารถประเมินความพร้อมของแหล่งฝึกต่างๆในการจัดการฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีโอกาสรับทราบอุปสรรคปัญหาต่างๆจากอาจารย์ประจำแหล่งฝึกและนักศึกษาด้วย

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อมูลที่ได้รับมาแจ้งให้คณะทำงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพแต่ละประเภททราบ เพื่อวางแผนการจัดการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในปีถัดไป ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานจริง

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

เนื่องจากบางแหล่งฝึกได้เปิดโอการให้อาจารย์เห็นการฝึกปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาในชุมชน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชน ซึ่งอาจทำให้สำนักวิชามีโอกาสในการนำนักศึกษาเข้าไปศึกษาเรียนรู้ชุมชนได้ในอนาคตพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th