หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   16 มี.ค. 2557    ถึงวันที่   16 มี.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ม.สงขลานครินทร์   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมกลุ่มเภสัชกรภาคใต้
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

ประชุมกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ เพื่อดำเนินการวางแผนกิจกรรมกลุ่ม ทั้งนี้ได้ในการประชุมได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ซึ่งหมายถึงเภสัชกรที่มาทำงานในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ 1 มค.56 เป็นต้นไป เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และทำความรู้จักกันระหว่างรุ่นน้องและรุ่นพี่ โดยที่ประชุมได้วางแผนกิจกรรมทั้งในด้าน วันเวลา สถานที่และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ทางม.วลัยลักษณ์ ได้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทางวิชาการซึ่งมุ่งเน้นในด้านการทำงาน เช่น การทำงานเป็นกลุ่ม service plan เป็นต้น   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  รู้จักการวางแผนและดำเนินการ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  รู้จักการวางแผนและดำเนินการ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th