หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   02 มี.ค. 2557    ถึงวันที่   05 มี.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัด  นครศรีธรรมราช
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศงานนักศึกษา จังหวัด ศรีสะเกษ สุรินทร์ และนครราชสีมา
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  ได้เข้านิเทศนักศึกษาจำนวน 4 แหล่งฝึก คือ สสจ.ศรีสะเกษ สสจ.นครราชสีมา  รพ.จอมพระ และท่าตูม ในเรื่องการฝึกงานคือ การฝึกงานปฐมภูมิ และฝึกงานคุ้มครองผู้บริโภค  ซึ่งพบว่า ได้ผลการตอบรับจากแหล่งฝึกที่ดีมากในนักศึกษาที่ออกไปฝึกงาน

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การเข้าไปนิเทศงานนั้นทำให้เห็นภาพต่างๆ ในการทำงานที่ค่อนข้างมาก ทำให้สามารถนำข้อมูลสะท้อนกลับาใช้ในการพัฒนานักศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของสำนักวิชาเพื่อให้ตอบสนองต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเภสัชกรที่ควรมี

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th