หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ม.ค. 2557    ถึงวันที่   24 ม.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวทยาลัยพะเยา   จังหวัด  พะเยา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประขุมนำเสนอผลงานวิชาการและการวิจัย
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

การร่วมประชุมทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัย ประเภท โปสเตอร์ 1 เรื่อง

การร่วมรับฟังงานวิชาการระบบสุขภาพ

การวิจัยเชิงพื้นที่   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การนำเสนอทางวิชาการ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การนำมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การนำมาประยุกต์ในงานวิจัยในปัจจุบันและอนาคต

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0465 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th