หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พิมาน  ธีระรัตนสุนทร   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   17 ม.ค. 2557    ถึงวันที่   19 ม.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   จังหวัด  เชียงราย
  เรื่อง/หลักสูตร    ประชุมสรุปงานกีฬาสาธารณสุข กันภัยเกมส์ครั้งที่ 32
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    12 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  การสรุปผลการปฏิบัติงานด้านการแข่งขันกีฬา และปัญหาที่เกิดขึ้นและ ปัญหาอุปสรรคจากการจัดการงานในครั้งนี ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณืการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมอง ในการดำเนินงานให้สมบูรณืมากขึ้น

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

การเผยแพร่วิชาการ

การเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย

การแลกเปลี่ยนแนวคิด

   ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th