หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาวิตรี  ทองอาภรณ์   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   07 มี.ค. 2557    ถึงวันที่   07 มี.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สภาเภสัชกรรม/ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    กรรมการคุมสอบ OSPE สภาเภสัชกรรม
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

เป็นกรรมการคุมสอบและให้คะแนนในการสอบ OSPE เมื่อวันที่ 7/3/2557 โดยมีการเตรียมตัวก่อนทำการสอบในฐานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับกรรมการคุมสอบท่านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อเดียวกันซึ่งอยู่คนละห้องสอบ ทั้งนี้เพื่อให้การคุมสอบและการให้คะแนนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  สามารถใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ OSPE ครั้งต่อไป อีกทั้งยังได้ประสบการณ์ในฐานะเป็นผู้คุมสอบทั้งในส่วนของข้อสอบ เกณฑ์ในการให้คะแนน และการสอบของนักศึกษาที่แสดงออกมาในระหว่างการสอบ เช่น ความตื่นเต้น

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

การเตรียมความพร้อมในการสอบ OSPE ครั้งต่อไปพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th