หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วรางคณา  จุ้งลก   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   03 ธ.ค. 2556    ถึงวันที่   06 ธ.ค. 2556
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   IJAS Conference   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    IJAS Conference
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    04 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  

การนำเสนองานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IJAS Conference) ณ. เมือง Freiburg ประเทศเยอรมนี

เรื่อง Epithelial-to-Mesenchymal Transition in Oral Squamous Cell Carcinoma: Cell model for Potential Use in Anti-Cancer Therapies   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการวิจัยกับนักวิทยาศาสตร์ที่มาจากประเทศต่างๆ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การนำความรู้ที่ได้รับจากการประชุมมาพัฒนาต่อยอดในด้านการวิจัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th