หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สาโรจน์  เพชรมณี   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    เสนอผลงานทางวิชาการ       เมื่อวันที่   23 ม.ค. 2557    ถึงวันที่   24 ม.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยพะเยา   จังหวัด  พะเยา
  เรื่อง/หลักสูตร    การประชุมทางวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    04 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  ประกอบด้วยการประชุม 3 งานคือ การประชุมวิชาการระดับชาติ งานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ การประชุมนานาชาติ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยผลิตผลงานที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ไปประยุกค์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมต่อไป

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับนักวิจัยตลอดถึงผู้ทรงคุณวุฒิ และได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ และสามารถนำมาเป็นแนวทางในการผลิตผลงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป และนำไปประยุกค์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมต่อไป

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

แนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มีการประกวดงานพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานวิจัยซึ่งกำลังได้ทุนจาก สกว.ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่ ทำให้เห็นมุมมองในการปฏิบัติงานได้ชัดเจนขึ้นพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th