หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  มนัส  โคตรพุ้ย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   28 ก.พ. 2557    ถึงวันที่   28 ก.พ. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   จังหวัด  ปทุมธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    Second Annual International Conference New Voices in Global Health 2014ซReducing Inequities
  ไฟล์เอกสาร    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่บันทึก    03 มี.ค. 2557


  เนื้อหา ?
  งานประชุมทางวิชาการนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางสาธารณสุข ซึ่งมีผู้มาเข้าร่วมประชุมทั้งทั้งหมดประมาณ 120 คนนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า 9 คน และนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ 16 หัวข้อ เป็นงานที่ไม่ใหญ่ มีคนไทยเข้าร่วมไม่ถึง 10 คน ดีตรงที่ได้ฝึกภาษาอังกฤษ

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ผู้เข้าร่วมได้ประสบการณ์การฝึกภาษาอังกฤษและได้พบปะกับนักวิจัยที่ไม่เคยได้พบเจอมาก่อน เป็นการเพิ่มพูนทักษะ งานประชุมครั้งนี้แต่ละคนใช้เวลานำเสนอแค่คนละ 10 นาที ซึ่งน้อยเกินไปทำให้อธิบายงานของตัวเองได้ไม่ดีพอ

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  -

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th