หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อรทัย  นนทเภท   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   12 ก.พ. 2557    ถึงวันที่   13 ก.พ. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ที่ประชุมคณบดีและหัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลของรัฐ (ทคพย   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    การจัดการศึกษาพยาบาลสำหรับศตวรรษที่ 21
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    27 ก.พ. 2557


  เนื้อหา ?
  

วิชาชีพพยาบาลเป็นหนึ่งใน 7 วิชาชีพที่ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในเครือประเทศอาเซียนได้เมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ปลายปี 2558) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555-2559) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต สำหรับแผนพัฒนาการศึกษาขอกระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่เน้นการผลิตและพัฒนาคุณภาพกำลังคน เพื่อรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ  สำหรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (. .2555-2559) ในยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนแปลงระบบการนำองค์กรให้ขับเคลื่อนการอุดมศึกษาแบบองค์รวม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด เน้นการยกระดับคุณภาพของหลักสูตรให้ได้รับการรับรองในระดับเอเชียและระดับโลก   มุ่งให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนจบออกไปแล้วสามารถทำงานได้  มีทักษะด้านเทคโนโลยี อยู่ในสังคมและมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดเวลา ดังนั้น การเรียนการสอนที่มีแต่เดิมๆ นั้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย  

                แนวคิด และวิธีการจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21 จึงได้มุ่งเน้น “การสอน (บรรยายหน้าชั้นเรียน) น้อยลง แต่ให้มีการเรียนรู้มากขึ้น (Teach Less, Learn More)” นวัตกรรมใหม่ในการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน เช่น “ห้องเรียนกลับทาง (Flipped Classroom)” เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เองตามสะดวกในเวลาที่อยากจะเรียน เรียนจากประสบการณ์จริง ได้แก่ การเรียนรู้ในแง่ของ 1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง (Authentic learning) มากกว่าการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียว  2) การเรียนรู้ที่เกิดจากความอยากเรียน สืบเนื่องจากความสนุกสนาน ซึ่งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น ลึกซึ้งขึ้น เกิดแรงจูงใจภายในที่อยากเรียนรู้  (Internal motivation) 3) Mental model building การจัดการเรียนการสอนที่จะหล่อหลอมให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ เกิดความคิด คาดการณ์หรือทำนายเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในต่อๆ ไป ซึ่งในการนี้ จะต้องใช้ประสบการณ์มากระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (Experiential Learning)  4) Multiple intelligence ให้ใช้วิธีการเรียนรู้หลายๆวิธีหรือแนวทาง เพราะนักศึกษาแต่ละคนจะมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 5) Social learning การเรียนรู้ที่จัดเป็นกลุ่มย่อย และให้มีการสะท้อนความคิดเห็น (Reflection) การวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ลึกซึ้ง และ 6) Technology-assisted learning เป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือมากระตุ้นช่วยให้เกิดทักษะในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เช่น MOOC-Massive open online course หรือการใช้ Skill and simulation lab นอกจากวิธีดังกล่าว หลักการสอนให้น้อยลงแต่ ให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นนั้น อาจใช้วิธี Learning  by doing การให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงๆทำให้เกิดการเข้าถึงหลักการสาระนั้นๆ ได้ดี  สำหรับการวัดผลลัพธ์ หรือการประเมินผล จะใช้วัดผลที่พึงประสงค์ (Outcome-based evaluation) ซึ่งผู้สอนต้องออกแบบวิธีการเรียนที่ทำให้ผู้เรียนเป็นไปตามที่ต้องการ (Competency-based) ซึ่งอาจใช้วิธีการประเมินในหลายๆ รูปแบบ ได้แก่ OSCE, Simulation Lab, หรือ Standardized patients  รวมทั้งควรจะมี Portfolio เพื่อติดตามผลลัพธ์ว่าเป็นไปตามที่ต้องการ โดยอาจประเมินสรุปเมื่อนักศึกษาเรียนผ่านไปในแต่ละปี (Designed learning outcomes) ว่าต้องมีสมรรถนะเรื่องใดบ้าง อย่างไร นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนนั้นผู้สอนต้องเข้าใจในผู้เรียนว่าเป็นอย่างไร อยู่ใน Generation ใด (Y หรือ Z) เพื่อให้ทราบจริตของผู้เรียน เพื่อผู้สอนจะ Approach ได้ถูกต้อง     ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

ใช้ปรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาพยาบาลให้ตรงตามความต้องการ จริตของผู้เรียน และให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  หลังจากจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ที่เปลี่ยนเป็นห้องเรียนกลับทางแล้ว ประเมินผลการเรียนการสอน และอาจเขียนเป็นบทความวิชาการ หรือ การวิจัยในห้องเรียน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0459 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th