หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  วิยดา  กวานเหียน   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   19 ก.พ. 2557    ถึงวันที่   21 ก.พ. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า    จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษา ในรายวิชาฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    24 ก.พ. 2557


  เนื้อหา ?
  

นักศึกษา 2 คนฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ที่ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี ในภาคการศึกษา 3/2556

-ไม่พบปัญหาอุปสรรค ใดในการฝึกงาน นักศึกษาทั้ง 2 คนได้ฝึกงานในทุกหน่วยของกลุ่มงาน โดยใช้เวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์

- นักศึกษามีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน ทั้งที่เป็น นศ.ฝึกงานจากสถาบันอื่น และผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานด้วยกัน

- นักศึกษาได้ร่วมทำโครงงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาทางคลินิก เป็นการศึกษาอุบัติการของการพบเชื้อในกลุ่ม Carbapenem resistant enterobacteriaceae (CRE) ซึ่งเริ่มมีแนวโน้มพบมากขึ้น และเป็นปัญหาสำคัญในการใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคผู้ติดเชื้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นข้อมูลเชิงระบาดวิทยาโรคติดเชื้อได้ต่อไป

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th