หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   13 ก.พ. 2557    ถึงวันที่   13 ก.พ. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   โรงพยาบาลหาดใหญ่   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.พ. 2557


  เนื้อหา ?
  

ผลจากการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โดยอาจารยืทางคลินิกให้ความเห็นต่อพฤติกรรมนักศึกษาดังนี้

1. นักศึกษากลุ่มดังกล่าวเป็นผู้มีอัธยาศัยไมตรีดี สามารถเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ อาจมาจากการชอบทำกิจกรรมของตัวนักศึกษาเอง

2. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายดีมาก สามารถทำงานได้ตรงตามเวลาและมีคุณภาพ

3. ในด้านวิชาการมีการประมวลความคิดดี ถึงแม่จะตอบคำถามไม่ได้ แต่สามารถถามคำถามได้ตรงประเด็นและน่าสนใจ ซึ่งเป็นข้อดีในการรู้จักแสวงหาคำตอบในอนาคต

4. จำนวนนักศึกษาที่โรงพยาบาลรับได้สูงสุดคือ 5 คน ซึ่งในรอบการฝึกงานถัดไปมีการติดต่อขอให้นักศึกษาฝึกงานถึง 7 คน ซึ่งเกินกว่ากำลังของทางสถานฝึกงานจะรองรับได้ จึงอยากให้หลักสูตรมีการพิจารณาอีกครั้ง   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำข้อเสนอแนะและจุดบกพร่องมาแก้ไขในหลักสูตร

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  

จำนวนนักศึกษาที่ส่งไปฝึกงานควรมีจำนวนพอเหมาะต่อความสามารถของสถานฝึกงานพัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0461 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th