หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  สลิลา  เศรษฐไกรกุล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ฝึกอบรม       เมื่อวันที่   16 ก.พ. 2557    ถึงวันที่   16 ก.พ. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องสาขากายภาพบำบัด   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    อบรมการพัฒนาสถาบันหลักและสถาบันสมทบ เพื่อการจัดการข้อมูลการศึกษาต่อเนื่องสาขากายภาพบำบัด
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    18 ก.พ. 2557


  เนื้อหา ?
  อบรมการใช้โปรแกรมบันทึกคะแนนสำหรับการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางกายภาพบำบัด

   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  การบันทึกคะแนนสำหรับผู้อบรมทางกายภาพบำบัด

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การบันทึกคะแนนสำหรับผู้อบรมทางกายภาพบำบัด

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th