หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   06 ก.พ. 2557    ถึงวันที่   10 ก.พ. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   รพ.ตำรวจ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.กระบี่   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    17 ก.พ. 2557


  เนื้อหา ?
  

เพื่อติดตามการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ การให้คำแนะนำปรึกษา แก้ปัญหาอุปสรรค การติดตามวางแผนการจัดทำโครงงานพิเศษ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การดำเนินการเก็บ และบันทึกข้อมูลการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ ในคู่มือการฝึกงาน ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาชีพกำหนด และมีการบันทึกประจำวันลงในเอกสารคู่มืออย่างครบถ้วน  การเข้ารับการฝึกงานทุกงานทางเทคนิคการแพทย์ ให้นักศึกเสนอเอกสารคู่มือการฝึกงานเพื่อให้อาจารย์พิเศษทางคลินิกประเมินผลการฝึกงานทั้งด้านปริมาณงาน และด้านทักษะคุณภาพการปฏิบัติงาน และหากพบว่าการฝึกงานในหัวข้อใดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดให้นักศึกษา ทำการศึกษา ฝึกทักษะเพิ่ม และยื่นเสนอต่ออาจารย์พิเศษทางคลินิกที่ดูแลการฝึกงาน เพื่อขอรับการประเมินใหม่ ให้เป็นไปตามศักยภาพ และทักษะตามที่หลักสูตรและสภาวิชาชีพกำหนด

 ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำ ปรับปรุง วางแผนการเก็บข้อมูล การออกแบบการทดลอง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการทำโครงงานพิเศษไปใช้ให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแหล่งฝึกงาน   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

นำปัญหา อุปสรรค ข้อมูลที่ได้จากนักศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงแผนการเรียน การสอน การฝึกงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ในปีการศึกษาต่อไป

นำข้อเสนอแนะที่ได้จากแหล่งฝึกงาน มาวางแผนยุทธศาสตร์ และ/หรือ วางแผนกิจกรรมการปฐมนิเทศการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรและสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ทำการประเมินผล การจัดการฝึกงานทางเทคนิคการแพทย์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา วางแผนการเรียน การสอน การฝึกงาน
  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  มีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยให้มีการเรียน การสอนรายวิชา กฎหมายวิชาชีพ และการบริหารการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ก่อนการออกฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้จากชั้นเรียน ไปใช้ในการฝึกงาน และเรียนรู้เพิ่มเติมและฝึกปฎิบัติจริงขณะฝึกงาน

นักศึกษาที่ยังใช้หลักสูตรเดิม เสนอให้หลักสูตรดำเนินการจัดทำโครงการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมด้านกฎหมายวิชาชีพ และการบริหารการประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ ก่อนการออกฝึกงาน ทางเทคนิคการแพทย์ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในขณะฝึกงานได้
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.046 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th