หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    สัมนา       เมื่อวันที่   12 ก.พ. 2557    ถึงวันที่   12 ก.พ. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    สัมมนาความร่วมมือในการพัฒนางานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับสถาบันการศึกษาฯ และ
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.พ. 2557


  เนื้อหา ?
  ในการสัมมนาความร่วมมือในการพัฒนางานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกับสถาบันการศึกษาฯ และ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากสถานประกอบการบางส่วนมีการชี้แจงเรื่องจำนวน จป.ที่ไม่เพียงพอ และบางส่วนคิดว่าอาจยังไม่มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน
ในที่ประชุมจึงได้เสนอให้สถบันการศึกษาได้ร่วมประชุมกัน ในการเสนอแนวทางการกำหนดเพื่อควบคุมมาตรฐานในการผลิตบัณฑิตและการควบคุมคุณภาพต่อไป โดยจะนัดประชุมกันในวันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล
   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ยังไม่มีการกรอกข้อมูล
พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th