หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  อิศรา  ประจงไสย   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   05 ก.พ. 2557    ถึงวันที่   07 ก.พ. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยมหิดล   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
  เรื่อง/หลักสูตร    The 2nd ASEAN plus Three Graduate Research Congress
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    13 ก.พ. 2557


  เนื้อหา ?
  

บรรยาย : หัวข้อเรื่อง

การพัฒนาสารรักษาสภาพเซลล์เพื่อเตรียมสารควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์ซีดีโฟร์ ทีลิมโฟไซต์   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  แลกเปลี่ยนแนวคิดในการวิจัย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th