หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จิราพร  เจริญพูล   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    ประชุมทางวิชาการ       เมื่อวันที่   30 ม.ค. 2557    ถึงวันที่   30 ม.ค. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัด  นครปฐม
  เรื่อง/หลักสูตร    Panel Discussion: Perspective on current HIV AIDS situation and effective response by the Prince Mah
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.พ. 2557


  เนื้อหา ?
  

Prof.DrDavid D Ho

Dr Anthony Fauci

Prof. Dr Pter Piot   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  

1. ทิศทางการทำงานวิจัย

2. การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ปรับใช้กับงานวิจัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th