หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  พัฒน์ธิดา  ทองขาว   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 ก.พ. 2557    ถึงวันที่   05 ก.พ. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   ศูนย์สหกิจศึกษา    จังหวัด  สุราษฎร์ธานี
  เรื่อง/หลักสูตร    การนิเทศงานนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม 3/56 (นิเทศร่วมกับ อ.ดร.อุดมรัตน์ วัฒนสิทธิ์)
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    11 ก.พ. 2557


  เนื้อหา ?
  

เพื่อติดตามผลการสหกิจของนักศึกษาหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ สถานประกอบการ

1. สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

3. สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ทราบแนวทางการทำงานในสถานประกอบการ และเนื้อหารายวิชาที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษา


  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  ทราบสถานการณ์ของปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th