หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  จำนงค์  ธนะภพ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   03 ก.พ. 2557    ถึงวันที่   04 ก.พ. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   สถานประกอบลการ จ.สงขลา 5 แห่ง   จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    นิเทศสหกิจหลักสูตรอาชีวอนามัย 3/2556
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.พ. 2557


  เนื้อหา ?
  

นิเทศสหกิจหลักสูตรอาชีวอนามัย 3/2556 5 แห่ง

ได้แก่ รพ.สงขลา

บ.เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด น้ำน้อย

บ.สงขลาแคนนิ่ง จำกัด

โรงไฟฟ้าจะนะ

บ.ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย จำกัด

    ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  ปรับปรุงการเรียนการสอนและการเตรียมตัวการปฏิบัติสหกิจศึกษา

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  การพัฒนากระบวนการคิดโดยรวม ของนักศึกษาในการดำเนินงานทางด้านอาชีวอนามัย

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0457 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th