หน้าหลัก  || คลังความรู้  ||  แจ้งผู้ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล  ||  แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Share Idea)   || เข้าสู่ระบบ ||


กลับหน้าที่แล้ว >> สังกัดหน่วยงาน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  + ดูก่อนพิมพ์รายงาน

: แบบสรุปรายการไปปฏบัติงานนอกพื้นที่ :

  ผู้บันทึก  ธนวัฒน์  คงยศ   สังกัดหน่วยงาน  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  ประเภทการปฎิบัติงาน    อื่น ๆ       เมื่อวันที่   08 ก.พ. 2557    ถึงวันที่   09 ก.พ. 2557
  หน่วยงาน/สถาบันที่จัด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    จังหวัด  สงขลา
  เรื่อง/หลักสูตร    กรรมการเปิดข้อสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 1/2557
  ไฟล์เอกสาร    ไม่มีเอกสารประกอบ
  วันที่บันทึก    10 ก.พ. 2557


  เนื้อหา ?
  

สภาเภสัชกรรม ขอให้ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งตัวแทน ในการร่วมเปิดข้อสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้ อ.ธนวัฒน์ ได้เป็นผู้เข้าร่วมในการเปิดข้อสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่สภาเภสัชกรรม ให้โอกาศ ม.วลัยลักษณ์ เข้าร่วม ซึ่งให้เห็นกระบวนการเปิดข้อสอบที่รัดกุม ทั้งนี้ กรณีที่ทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้จัดตั้งสนามสอบจะได้มีการนำมาใช้ปฏิบัติต่อไป   ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไข ?
  นำความรูไปใช้ในการจัดเตรียมสถามสอบกรณีที่ได้รับความกรุณาจากสภาเภสัชกรรม และได้เข้าดูความเรียบร้อยของนักศึกษาจาก ม.วลัยลักษณ์ ที่เข้าสอบสนามสอบดังกล่าวด้วย

  ความรู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อ ?
  พัฒนาการจัดสนามสอบ และกระบวนการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อให้นักศึกษาที่จบไป ออกไปอย่างมีคุณภาพ

พัฒนาระบบโดย : ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
Thailand Best viewed with 800 by 600 pixels screen resolution on an Internet Explorer 5.0 up
การสร้างเอกสาร 0.0458 วินาที    ติดต่อสอบถาม lnamita@wu.ac.th